Phạm vi mở rộng cho phụ kiện bao gồm bàn và bồn rửa thép không gỉ mà bao gồm hiệu suất và độ strong trong nhà bếp chuyên dụng có kiểu dáng đẹp nhằm tạo không gian thoải mái và cung cấp hỗ trợ vô giá cho công việc của đầu bếp

Kết quả tìm kiếm


Dual intake centrifugal electric fans
Dual intake centrifygal electric fans
Encased electric fans for hoods
Encased electric fans for hoods
Encased electric fans for hoods
Wall-mounted hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Wall-mounted hoods, with labyrinth filters
Wall-mounted, with labyrinth filters
Wall-mounted hoods, wih labyrinth filters
Cupboards 2 doors h=1500x600x700
Cupboards 2 doors h=1500x600x700
Cupboards 4 doors h=1800-2000x600/700
Cupboards 4 doors h=1800-2000x600/700
Drawer unit base 2 drawers gn, without top, depth 600/700
Drawer unit base 3 drawers gn, without top, depth 600/700
Drawer unit base 4 drawers gn, without top, depth 700
Gastronorm drawers
Gastronorm drawers
Gastronorm drawers
Trolley with shelves with handles
Trolley with shelves with handles
Gastronorm drawers
Trolley with shelves with handles
Trolley with shelves with handles
Gastronorm drawers
Gastronorm drawers
1-tank bain-marie trolley
1-tank bain-marie trolley
1 bain-marie cart sink
1 bain-marie cart sink
Trolley for baskets/ foods with one shelf
Trolley for baskets /foods with one shelf
Dish trolley
Tray trolley gastronorm
Tray trolley gastronorm
Tray trolley gastronorm
1 bowl sink cupboard and dishwasher compartment
1 bowl sink cupboard and dishwasher compartment
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2 bowls sink cupboard and dishwasher compartment
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2 bowls sink cupboard and dishwasher compartment
Pan-sink with one or two bowls
Pan-sink with one or two bowls
1-bowl sink unit with undershelf
1-bowl sink unit with undershelf
Sink with shelf, 1 bowl and dishwasher compartment
1-bowl sink unit with undershelf
Sink with shelf, 1 bowl and dishwasher compartment
2-bowls sink unit with undershelf
2-bowls sink unit with undershelf
Sink with shelf, 2 bowls and dishwasher compartment
2-bowls sink unit with undershelf
2-bowls sink unit with undershelf
Sink with shelf, 2 bowls and dishwasher compartment
Hand basin
Economic wall-mounted hand basin
Simple hand basin, wall mounted,on column, with or without control for group
Simple hand basin, wall mounted, on column, with or without control for group
Simple hand basin, wall-mounted, on column, with or without control for group
Hand basin, wall mounted knife sterilizer
Hand basin with drain tub
Hand basin with drain tub
Container depth 600/700mm
Container depth 600/700mm
Container depth 600/700mm
Double shelf for tables.
Single and double shelf for tables
Basket shelves for hinged table, supporte or wall- mounted
Basket shelves for hinged table, suppoted or wall- mounted
Basket shelves for hinged table. supporte or wall- mounted
Basket shelves for hinged table, supported or wall- mounted
Single shelf for tables.
Single and double shelf for tables
Dust-bin on wheels
Pedal waste-bin on wheels
Open wall cupboard
Open wall cupboard
Wall cupboard with hinged doors
Wall cupboard with hinged doors
Wall cupboard with sliding doors
Wall cupboard with sliding doors
Connecting tops, simple or with tub
Connecting tops, simple or with tub
Connectin tops, simple or with tub
Connecting tops, simple or with tub
Connecting tops, simple or with tub
Wall cupboard drainer with sliding doors
Tray rack unit depth 600/700
Table middle undershelf, depth 700/600
Perforated wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Perforated wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Perforated wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Fiddley opened wall-mounted shelves depth (300/400mm)
Fiddley opened wall-mounted shelves depth (300/400mm)
Solid wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Solid wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Solid wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Perforated shelving depth (400/500/600mm)
Perforated shelving depth (400/500/600mm)
Fiddley opened shelving depth (500/600mm)
Fiddley opened shelving depth (500/600mm)
Solid shelving depth (400/500/600mm)
Solid shelving depth (400/500/600mm)
Solid shelving depth (400/500/600mm)
Table cupboard with sliding doors
​table cuoboard with sliding doors
Table cupboard with doors on both sides
​table cupboard with doors on both sides
Table cupboard with upstand and sliding doors
​table cupboard with upstand and sliding doors
Table cupboard with upstand with hinged
​table cupboard with upstand and hinged doors
Table cupboard with hinged
​table cupboard with hinged doors
Table cupboard with drawer unit
Table cupboard with drawer unit and upstand
Table cupboard with drawer unit
Table cupboard with drawer unit, hinged doors and upstand
Fan-assisted heated cupboard
​fun-assisted heated cupboard
Fan-assisted heated table cupboard with doors on both sides
​fan-assisted heated table cupboard with doors on both sides
Fan-assisted heated cupboard with upstand
​fan-assisted heated cupboard woth upstand
Open cupboard with work top
​open cupboard with work top
Open cupboard with work top and upstand
​corner cabinet table
​corner cabinet table with upstand
Bain-marie table
Bain-marie table/cupboard
Bain-marie table/warming cupboard
Drawer unit table n. 3 drawers gn 2/1
Drawer unit table with upstand,n. 3 drawers gn 2/1
Drawer unit table n. 6 drawers gn 1/1
Drawer unit table with upstand, n. 6 drawers gn 1/1
Double- front hinged table with hinged hole on left or right
Double-front hinged table with hinged hole on left or right
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Double-front hinged table with hinged hole on left or right
Double-front hinged table, with hinged hole on left or right
Entry table, tub l/r
Entry table, tub l/r
Entry table, tub l/r
Entry table, tub l/r
​meat/fish preparation table
​fish preparation table with water jet
​vegetable preparation table
Vegetable preparation table with 2 cutting boards
Table with shelf and upstand
Table with shelf and upstand
90° angle connection table
Work table with bowl
Dtrv-712÷720: ​work table with bowl 40x50dtrv-612÷620: work table with bowl 40x40
Dtrvad-712÷720: table with bowl 40x50 to right and upstanddtrvad-612÷620: table with bowl 40x40 to r...
Table with bowl and upstand
Dtrvas-712÷720: table with bowl 40x50 left and upstanddtrvas-612÷620: table with bowl 40x40 lef...
Table with bowl and upstand
Wark table with upstand
​work table with upstand
Exit table
Exit table
Exit table
Exit table
Wheeled soak tub
Grilled floor tubs; drainage filters
Grilled floor tubs; drainage filters
Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni