Dịch vụ
Tài liệu và dịch vụ

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy sách hướng dẫn, bảng số liệu và các quy chuẩn kỹ thuật của tất cả các Modular nhà bếp chuyên dụng.

Kết quả tìm kiếm


Pk700_acqua grill_aqua grill_it-en
Dual intake centrifugal electric fans
Dual intake centrifygal electric fans
Encased electric fans for hoods
Encased electric fans for hoods
Encased electric fans for hoods
Wall-mounted hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Central hoods, with labyrinth filters
Wall-mounted hoods, with labyrinth filters
Wall-mounted, with labyrinth filters
Wall-mounted hoods, wih labyrinth filters
Cupboards 2 doors h=1500x600x700
Cupboards 2 doors h=1500x600x700
Cupboards 4 doors h=1800-2000x600/700
Cupboards 4 doors h=1800-2000x600/700
Drawer unit base 2 drawers gn, without top, depth 600/700
Drawer unit base 3 drawers gn, without top, depth 600/700
Drawer unit base 4 drawers gn, without top, depth 700
Gastronorm drawers
Gastronorm drawers
Gastronorm drawers
Trolley with shelves with handles
Trolley with shelves with handles
Gastronorm drawers
Trolley with shelves with handles
Trolley with shelves with handles
Gastronorm drawers
Gastronorm drawers
1-tank bain-marie trolley
1-tank bain-marie trolley
1 bain-marie cart sink
1 bain-marie cart sink
Trolley for baskets/ foods with one shelf
Trolley for baskets /foods with one shelf
Dish trolley
Tray trolley gastronorm
Tray trolley gastronorm
Tray trolley gastronorm
1 bowl sink cupboard and dishwasher compartment
1 bowl sink cupboard and dishwasher compartment
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2 bowls sink cupboard and dishwasher compartment
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2-bowls sink cupboard with sliding doors
2 bowls sink cupboard and dishwasher compartment
Pan-sink with one or two bowls
Pan-sink with one or two bowls
1-bowl sink unit with undershelf
1-bowl sink unit with undershelf
Sink with shelf, 1 bowl and dishwasher compartment
1-bowl sink unit with undershelf
Sink with shelf, 1 bowl and dishwasher compartment
2-bowls sink unit with undershelf
2-bowls sink unit with undershelf
Sink with shelf, 2 bowls and dishwasher compartment
2-bowls sink unit with undershelf
2-bowls sink unit with undershelf
Sink with shelf, 2 bowls and dishwasher compartment
Hand basin
Economic wall-mounted hand basin
Simple hand basin, wall mounted,on column, with or without control for group
Simple hand basin, wall mounted, on column, with or without control for group
Simple hand basin, wall-mounted, on column, with or without control for group
Hand basin, wall mounted knife sterilizer
Hand basin with drain tub
Hand basin with drain tub
Container depth 600/700mm
Container depth 600/700mm
Container depth 600/700mm
Double shelf for tables.
Single and double shelf for tables
Basket shelves for hinged table, supporte or wall- mounted
Basket shelves for hinged table, suppoted or wall- mounted
Basket shelves for hinged table. supporte or wall- mounted
Basket shelves for hinged table, supported or wall- mounted
Single shelf for tables.
Single and double shelf for tables
Dust-bin on wheels
Pedal waste-bin on wheels
Open wall cupboard
Open wall cupboard
Wall cupboard with hinged doors
Wall cupboard with hinged doors
Wall cupboard with sliding doors
Wall cupboard with sliding doors
Connecting tops, simple or with tub
Connecting tops, simple or with tub
Connectin tops, simple or with tub
Connecting tops, simple or with tub
Connecting tops, simple or with tub
Wall cupboard drainer with sliding doors
Tray rack unit depth 600/700
Table middle undershelf, depth 700/600
Perforated wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Perforated wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Perforated wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Fiddley opened wall-mounted shelves depth (300/400mm)
Fiddley opened wall-mounted shelves depth (300/400mm)
Solid wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Solid wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Solid wall-mounted shelves depth (250/300/400mm)
Perforated shelving depth (400/500/600mm)
Perforated shelving depth (400/500/600mm)
Fiddley opened shelving depth (500/600mm)
Fiddley opened shelving depth (500/600mm)
Solid shelving depth (400/500/600mm)
Solid shelving depth (400/500/600mm)
Solid shelving depth (400/500/600mm)
Table cupboard with sliding doors
​table cuoboard with sliding doors
Table cupboard with doors on both sides
​table cupboard with doors on both sides
Table cupboard with upstand and sliding doors
​table cupboard with upstand and sliding doors
Table cupboard with upstand with hinged
​table cupboard with upstand and hinged doors
Table cupboard with hinged
​table cupboard with hinged doors
Table cupboard with drawer unit
Table cupboard with drawer unit and upstand
Table cupboard with drawer unit
Table cupboard with drawer unit, hinged doors and upstand
Fan-assisted heated cupboard
​fun-assisted heated cupboard
Fan-assisted heated table cupboard with doors on both sides
​fan-assisted heated table cupboard with doors on both sides
Fan-assisted heated cupboard with upstand
​fan-assisted heated cupboard woth upstand
Open cupboard with work top
​open cupboard with work top
Open cupboard with work top and upstand
​corner cabinet table
​corner cabinet table with upstand
Bain-marie table
Bain-marie table/cupboard
Bain-marie table/warming cupboard
Drawer unit table n. 3 drawers gn 2/1
Drawer unit table with upstand,n. 3 drawers gn 2/1
Drawer unit table n. 6 drawers gn 1/1
Drawer unit table with upstand, n. 6 drawers gn 1/1
Double- front hinged table with hinged hole on left or right
Double-front hinged table with hinged hole on left or right
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Hinged entry table l/r
Double-front hinged table with hinged hole on left or right
Double-front hinged table, with hinged hole on left or right
Entry table, tub l/r
Entry table, tub l/r
Entry table, tub l/r
Entry table, tub l/r
​meat/fish preparation table
​fish preparation table with water jet
​vegetable preparation table
Vegetable preparation table with 2 cutting boards
Table with shelf and upstand
Table with shelf and upstand
90° angle connection table
Work table with bowl
Dtrv-712÷720: ​work table with bowl 40x50dtrv-612÷620: work table with bowl 40x40
Dtrvad-712÷720: table with bowl 40x50 to right and upstanddtrvad-612÷620: table with bowl 40x40 to r...
Table with bowl and upstand
Dtrvas-712÷720: table with bowl 40x50 left and upstanddtrvas-612÷620: table with bowl 40x40 lef...
Table with bowl and upstand
Wark table with upstand
​work table with upstand
Exit table
Exit table
Exit table
Exit table
Wheeled soak tub
Grilled floor tubs; drainage filters
Grilled floor tubs; drainage filters
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Electric convection oven, 5 grids gn1/1, 1 autoreverse fan, bakery/gastronomy. power: 6,3 kw
Electric convection oven, 10 grids gn1/1, 2 autoreverse fans, bakery/gastronomy. power: 12,6 kw
Gas convection oven, 5 grids gn1/1, 1 autoreverse fan, bakery/gastronomy. power: 9,5 kw
Gas convection oven, 10 grids gn1/1, 2 autoreverse fans, bakery/gastronomy. power: 19 kw
Electric combi steamer with electro-mechanical control panel, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for...
Programmable electric combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Programmable electric combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for bakery/gastronomy. power...
Programmable electric combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for bakery/gastronomy. autom...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 5 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injectio...
Electric combi steamer with electro-mechanical control panel, 10 grids gn 1/1, 2 autoreverse fans, f...
Programmable electric combi steamer, 10 grids gn 1/1, 2 autoreverse fans, for bakery/gastronomy. pow...
Programmable electric combi steamer, 10 grids gn 1/1, 2 autoreverse fans, for bakery/gastronomy. aut...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injecti...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. doo...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. aut...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. doo...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. aut...
Gas combi steamer with electro-mechanical control panel, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gast...
Programmable gas combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. power: 6,3...
Programmable gas combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. automatic ...
Gas programmable oven with capacitive touch screen, 5 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injection ste...
Programmable gas combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Gas combi steamer with electro-mechanical control panel, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gas...
Programmable gas combi steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. power: 12...
Programmable gas combi steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. automatic...
Gas programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injection st...
Gas combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy.
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher, made of stainless steel18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher, made of stainless steel18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Analogic hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Pk700_bagnomaria_bain maries_it-en
Pk700_brasiere ribaltibili_tilting bratt pans_it-en
Pk700_ piani cottura a gas bacinelle inox_gas ranges stainless containers_it-en
Open cabinet.
Gas range, 6 burners, gas oven, enamelled containers. toal power 33,8 kw.
Gas range, 6 burners, gas oven, stainless steel oven. total power 33,8 kw.
Gas range, 4 burner,electric oven, enamelled containers. total burners power 25,8 kw.electric ovens ...
Gas range, 6 burners,electric oven, stainless steel containers. total burners power 25,8 kw.electric...
Gas range, 6 burner, large gas oven, enamelled containers. total power 35,8 kw.
Gas range, 6 burners, large gas oven, stainless steel containers. total power 35,8 kw.
Gas range on open cabinet, 6 burners, enamelled containers. total power 25,8 kw.
Gas range on cabinet with doors, 6 burners, enamelled containers. total power 25,8 kw.
Gas range top version, 6 burners, enamelled containers. total power 25,8 kw.
Gas range on open cabinet, 6 burners, stainles steel containers. total power 25,8 kw.
Gas range on cabinet with doors, 6 burners, stainless steel containers. total power 25,8 kw.
Gas range, top version, 6 burners, stainless steel containers. total power 25,8 kw.
Gas solid top on gas oven, 2 burners. total power 26,2 kw.
Gas solid top on gas oven, 4 burners. total power 32,4 kw.
Gas solid top on open cabinet, 4 burners. total power 24,4 kw.
Gas solid top on cabinet with doors, 4 burners. total power 24,4 kw.
Gas solid top, top version, 4 burners. total power 24,4 kw.
Open cabinet.
Electric bain marie on open cabinet, 1 container gn 1/1. power 1,5 kw.
Electric bain marie on cabinet with doors, 1 container gn 1/1. potenza 1,5 kw.
Electric bain marie, 1 container gn 1/1, top version. power 1,5 kw.
Electric multifunction brattpan on open cabinet, 13 lt capacity. power 4,5 kw.
Electric multifunction brattpan on cabinet with door, 13 lt capacity. power 4,5 kw.
Gas bain marie on open cabinet, 1 container gn 1/1. power 3 kw.
Gas bain marie on cabinet with doors, 1 container gn 1/1. power 3 kw.
Gas bain marie, 1 container gn 1/1, top version. power 3 kw.
Electric pasta cooker, 26 lt capacity. power 7,6 kw.
Gas pasta cooker, 26 lt capacity. power 9,5.
Electric fryer, 1 well, 10 l capacity. 9 kw power
Gas fryer, 17 lt capacity. power 16,5 kw.
Gas fryer, 13 lt capacity. power 12 kw.
Electric griddle on open cabinet, smooth plate. power 5,4 kw.
Electric griddle on open cabinet, smooth chromed plate. power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate. power 5,4 kw.
Electric griddle, top version, smooth chromed plate. power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, smooth plate. power 5,4 kw.
Electric griddle, top version, smooth plate. power 5,4 kw.
Gas griddle on open cabinet, smooth plate. power 6 kw.
Gas griddle on open cabinet, smooth chromed plate. power 7 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate. power 7 kw.
Gas griddle, top version, smooth chromed plate. power 7 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, smooth plate. power 6 kw.
Gas griddle, top versione, smooth plate. power 6 kw.
Electric griddle on open cabinet, ribbed plate. power 5,4 kw.
Electric griddle on open cabinet, ribbed chromated late. power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, ribbed chromed plate. power 5,4 kw.
Electric griddle, top version, ribbed chromated plate. power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, ribbed plate. power 5,4 kw.
Electric griddle, top version, ribbed plate. power 5,4 kw.
Gas griddle on open cabinet, ribbed plate. power 6 kw.
Gas griddle on open cabinet, ribbed chromed plate. power 7 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed chromed plate. power 7 kw.
Gas griddle, top version, ribbed chromed plate. power 7 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed plate. power 6 kw.
Gas griddle, top version, ribbed plate. power 6 kw.
Electric aqua grill, cooking zone in cast iron. power 6 kw.
Gas aqua grill, cooking zone in cast iron. power 7,5 kw.
Gas lava-stone grill on cabinet with door, cooking zone in stainless steel. power 7,5 kw.
Induction plate on open cabinet, 2 zone di cottura. potenza totale 7 kw.
Induction plate on cabinet with door, 2 cooking zones. total power 7 kw.
Induction plate, top version, 2 cooking zones. total power 7 kw.
Induction wok on open cabinet. power 5 kw.
Induction wok on cabinet with doors. power 5 kw.
Induction wok, top version. power 5 kw.
Electric range on open cabinet, 2 round plates. total power 5,6 kw.
Electric range on cabinet with door, 2 round plates. total power 5,2 kw.
Elecrtic range, 2 round plates, top version. total power 5,2 kw.
Electric range on open cabinet, 2 square plates. total power 5,2 kw.
Electric range on cabinet with doors, 2 square plates. total power 5,2 kw.
Electric range, top version, 2 square plates. total power 5,2 kw.
Gas range on open cabinet, 2 burners, enamelled containers. total power 9,2 kw.
Gas range on cabinet with door, 2 burners, enamelled containers. total power 9,2 kw.
Gas range, top version, 2 burners, enamelled containers. total power 9,2 kw
Gas range on open cabinet, 2 burners, stainless steel containers. total power 9,2 kw.
Gas range on cabinet with door, 2 burners, stainlees steel container. total power 9,2 kw.
Gas range, top version, 2 burners, stainless steel containers. total power 9,2 kw.
Neutral unit on open cabinet.
Neutral unit on cabinet with door.
Neutral unit, top version.
Neutral unit on open cabinet, 1 drawer.
Neutral unit on cabinet with door, 1 drawer.
Neutral unit, top version, 1 drawer.
Ceramic-glass plate omìn open cabinet, 2 cooking zones
Ceramic-glass plate on cabinet with door, 2 cooking zones
Ceramic-glass plate, top version, 2 cooking zones.
Electric heated chip dumps on open cabinet. power 1 kw.
Electric heated chip dumps on cabinet with doors. power 1 kw.
Electric heated chip dumps, versione top. power 1 kw.
Open cabinet.
Warm cabinet gn 1/1
Electric bain marie on open cabinet, 2 containers gn 1/1. power 3 kw.
Electric bain marie on cabinet with doors, 2 containers gn 1/1. power 3 kw.
Electric bain marie, 2 containers gn 1/1, top version. power 3 kw.
Electric multifunction brattpan on open cabinet, 26 lt capacity. power 9 kw.
Electric multifunction brattpan on cabinet with doors, 26 lt capacity. power 9 kw.
Gas bain marie on open cabinet, 2 containers gn 1/1. power 6 kw.
Gas bain marie on cabinet with doors, 2 containers gn 1/1. power 6 kw.
Gas bain marie, 2 containers gn 1/1, top version. power 6 kw.
Electric tilting brattpan, 60 lt capacity, iron well. power 10 kw.
Electric tilting brattpan, 60 lt capacity, iron well, motorized. power 10 kw.
Electric tilting brattpan, 60 lt capacity, stainless steel well. power 10 kw.
Electric tilting brattpan, 60 lt capacity, stainless steel well, motorized. power 10 kw.
Gas tilting brattpan, 60 lt capacity, iron well. power 14 kw.
Gas tilting brattpan, 60 lt capacity, iron well, motorized. power 14 kw.
Gas tilting brattpan, 60 lt capacity, stainless steel well. power 14 kw.
Gas tilting brattpan, 60 lt capacity, stainless steel well, motorized. power 14 kw.
Electric range onelectric oven, 4 round plates. total power 16,4 kw.
Electric range onelectric oven, 4 square plates. total power 16,4 kw.
Gas range, 4 burners, gas oven, stainless steel containers. total power 25,8 kw.
Gas range, 4 burners,electric oven, enamellled containers. total burners power 18,4 kw.electric oven...
Gas range, 4 burners,electric oven, stainless steel containers. total burners power 18,4 kw.electric...
Ceramic-glass plate, 4 cooking zones,electric oven
Electric pasta cooker, 26+26 lt capacity. power 15,2 kw.
Gas pasta cooker, 26+26 lt capacity. power 19 kw.
Electric fryer, 2 wells, 10+10 l capacity. 18 kw power.
Gas fryer, 17 lt capacity. power 16,5 kw.
Gas fryer, 13+13 lt capacity. power 24 kw.
Electric griddle on open cabinet, smooth plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on open cabinet, smooth chromed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle, top version, smooth chromed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, smooth plate. power 10,8 kw.
Electric griddle, top version, smooth plate. power 10,8 kw.
Gas griddle on open cabinet, smooth plate. power 12 kw.
Gas griddle on open cabinet, smooth chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle, top version, smooth chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, smooth plate. power 12 kw.
Gas griddle, top version, smooth plate. power 12 kw.
Electric griddle on open cabinet, 1/2 smooth 1/2 ribbed. power 10,8 kw.
Electric griddle on open cabinet, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed. power 10,8 kw.
Electric griddle, top version, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle, top version, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate. power 10,8 kw.
Gas griddle on open cabinet, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate. power 12 kw.
Gas griddle on open cabinet, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle, top version, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate. power 12 kw.
Gas griddle, top version, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate. power 12 kw.
Electric griddle on open cabinet, ribbed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on open cabinet, ribbed chromed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, ribbed chromated plate. power 10,8 kw.
Electric griddle, top version, ribbed chromed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, ribbed plate. power 10,8 kw.
Electric griddle, top version, ribbed plate. power 10,8 kw.
Gas griddle on open cabinet, ribbed plate. power 12 kw.
Gas griddle on open cabinet, ribbed chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle, top version, ribbed chromed plate. power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed plate. power 12 kw.
Gas griddle, top version, ribbed plate. power 12 kw.
Electric aqua grill, cooking zone in cast iron. power 12 kw.
Gas aqua grill, cooking zone in cast iron. power 15 kw.
Gas lava-stone grill on cabinet with doors, cooking zone in stainless steel. power 15 kw.
Gas lava-stone grill , top version, cooking zone in stainless steel. power 15 kw.
Induction plate on open cabinet, 4 cooking zones. total power 14 kw.
Induction plate on cabinet with doors, 4 cooking zones. total power 14 kw.
Induction plate, top version, 4 cooking zones. total power 14 kw.
Sink on open cabinet.
Sink on cabinet with doors.
Electric range on open cabinet, 4 round plates. total power 10,4 kw.
Electric range on cabinet with doors, 4 round plates. total power 10,4 kw.
Electric range, top version, 4 round plates. total power 10,4 kw.
Electric range on open cabinet, 4 square plates. total power 10,4 kw.
Electric power on cabinet with doors, 4 square plates. total power 10,4 kw.
Electric range, top version, 4 square plates. total power 10,4 kw.
Gas range on open cabinet, 4 burners, enamelled containers. total power 18,4 kw.
Gas range on cabinet with doors, 4 burners, enamelled containers. total power 18,4 kw.
Gas range, top version, 4 burners, enamelled containers. total power 18,4 kw.
Gas range on open cabinet, 4 burners, stainless steel containers. total powe 18,4 kw.
Gas range on cabinet with doors, 4 burners, stainless steel containers. total power 18,4 kw.
Gas range, top version, 4 burners, stainless steel containers. total power 18,4 kw.
Gas boiling pan, direct heating, 50 lt capacity. power 12,3 kw.
Gas boiling pan, direct heating, 50 lt capacity. power 10,5 kw.
Gas boiling pan, indirect heating, 50 lt capacity. power 10,5 kw.
Neutral unit on open cabinet.
Neutral unit on cabinet with doors.
Neutral unit, top version.
Neutral unit on open cabinet, 1 drawer.
Neutral unit on cabinet with door, 1 drawer.
Neutral unit, top version, 1 drawer.
Ceramic-glass plate on open cabinet, 4 cooking zones
Ceramic-glass plate on cabinet with doors, 4 cooking zones
Ceramic-glass plate, top version, 4 cooking zones
Electric solid tops on open cabinet, 4 cooking zones. total power 10 kw.
Electric solid tops on cabinet with doors, 4 cooking zones. total power 10 kw.
Electric solid tops, top version, 4 cooking zones. total power 10 kw.
Electric solid tops onelectric oven, 4 cooking zones. total power 16 kw.
Gas solid top on gas oven. total power 17 kw.
Gas solid top on open cabinet. power 9 kw.
Gas solid top on cabinet with doors. power 9 kw.
Gas solid top, top version. power 9 kw.
Gas solid top on gas oven, 2 burners. total power 23,2 kw.
Gas solid top on open cabinet, 2 burners. total power 15,2.
Gas solid top on cabinet with doors, 2 burners. total power 15,2 kw.
Gas solid top, top version, 2 burners. total power 15,2 kw.
Open cabinet.
Electric tilting brattpan, 120 lt capacity, iron well. power 19 kw.
Electric tilting brattpan, 120 lt capacity, iron well, motorized. power 19 kw.
Electric tilting brattpan, 120 lt capacity, stainless steel well. power 19 kw.
Electric tilting brattpan, 120 lt capacity, stainless steel well, motorized. power 19 kw.
Gas tilting brattpan, 120 lt capacity, iron well. power 24 kw.
Gas tilting brattpan, 120 lt capacity, iron well, motorized. power 24 kw.
Gas tilting brattpan, 120 lt capacity, stainless stell well. power 24 kw.
Gas tilting brattpan, 120 lt capacity, stainless stell well, motorized. power 24 kw.
Gas range, 6 burners, gas oven, enamelled containers. total gas power 45 kw.
Gas range, 6 burners, gas oven, stainless steel containers. total gas power 45 kw.
Gas range, 6 burners,electric oven, enamelled containers.electric oven power 6 kw. total gas power 3...
Gas range, burners,electric oven, stainless steel containers.electric oven power 6 kw. total gas pow...
Gas range, 6 burners,electric convection oven, enamelled containers.electric oven power 6 kw. total ...
Gas range, 6 burners,electric convection oven, stainless steel containers.electric oven power 6 kw. ...
Gas range, 6 burners, large gas oven, enamelled containers. total gas power 49 kw.
Gas range, 6 burners, large gas oven, stainless steel container. total gas power 49 kw.
Gas range on open cabinet, 6 burners, enamelled containers. total gas power 37 kw.
Gas range on cabinet with doors, 6 burners, enamelled containers. total gas power 37 kw.
Gas range top version, 6 burners, enamelled containers. total gas power 37 kw.
Gas range on open cabinet, 6 burners, stainless steel containers. total gas power 37 kw.
Gas range on cabinet with doors, 6 burners, stainless steel containers. total gas power 37 kw.
Gas range top version, 6 burners, stainless steel containers. total gas power 37 kw.
Gas solid top + 2 burners on gas oven. total gas power 33 kw.
Gas solid top + 4 burners on gas oven. total gas power 41 kw.
Gas solid top + 4 burners on open cabinet. total gas power 33 kw.
Gas solid top + 4 burners on open cabinet with doors. total gas power 33 kw.
Gas solid top + 4 burners, top version. total gas power 33 kw.
Open cabinet.
Electric bain marie on open cabinet, 1 container gn 1/1+1/3. power 2,2 kw.
Electric bain marie on cabinet with door, 1 container gn 1/1+1/3. power 2,2 kw.
Electric bain marie, 1 container gn 1/1+1/3, top version. power 2,2 kw.
Electric multifunction brattpan on open cabinet. 13 lt capacity. power 4,5 kw.
Electric multifunction brattpan on on cabinet with door, 13 lt capacity. power 4,5 kw.
Gas bain marie on open cabinet, 1 container gn 1/1+1/3. power 3 kw.
Gas bain marie on cabinet with door, 1 container gn 1/1+1/3. power 3 kw.
Gas bain marie, 1 container gn 1/1+1/3, top version. power 3 kw.
Electric pasta cooker, 1 well, capacity 40 l. total power 9 kw.
Gas pasta cooker, 1 well, capacity 40 l. total power 11,8 kw.
Electric fryer, 1 well. 15 l capacity
Gas fryer, 1 well, 13 l capacity. total gas power 12 kw.
Gas fryer, 1 well, 22 l capacity. total gas power 20 kw.
Electric griddle, smooth plate on open cabinet. total power 7,5 kw.
Electric griddle, smooth chromed plate on open cabinet. total power 7,5 kw.
Electric griddle, smooth chromed plate on cabinet with door. total power 7,5 kw.
Electric griddle, smooth chromed plate, top version. total power 7,5 kw.
Electric griddle, smooth plate on cabinet with door. total power 7,5 kw.
Electric griddle, smooth plate, top version. total power 7,5 kw.
Gas griddle, smooth plate on open cabinet. total power 7 kw.
Gas griddle, smooth chromed plate on open cabinet. total power 10,5 kw.
Gas griddle, smooth chromed plate on cabinet with door. total power 10,5 kw.
Gas griddle, smooth chromed plate, top version. total power 10,5 kw.
Gas griddle, smooth plate on cabinet with door. total power 7 kw.
Gas griddle, smooth plate, top version. total power 7 kw.
Electric griddle, ribbed plate, on open cabinet. total power 7,5 kw.
Electric griddle, ribbed chromed plate on open cabinet. total power 7,5 kw.
Electric griddle, ribbed chromed plate on cabinet with door. total power 7,5 kw.
Electric griddle, ribbed chromed plate, top version. total power 7,5 kw.
Electric griddle, ribbed plate on cabinet with door. total power 7,5 kw.
Electric griddle, ribbed plate, top version. total power 7,5 kw.
Gas griddle, ribbed plate on open cabinet. total power 7 kw.
Gas griddle, ribbed chromed plate on open cabinet. total power 10,5 kw.
Gas griddle, ribbed chromed plate on open cabinet with door. total power 10,5 kw.
Gas griddle, ribbed chromed plate, top version. total power 10,5 kw.
Gas griddle, ribbed plate on cabinet with door. total power 7 kw.
Gas griddle, ribbed plate, top version. total power 7 kw.
Electric aqua grill, cooking zones in cast iron. power 7,5 kw.
Electric aqua grill, cooking zones in cast iron. power 11 kw.
Gas lava-stone grill on cabinet with door, cooking zone in stainless steel. power 9,5 kw.
Gas lava-stone grill , top version, cooking zone in stainless steel. power 9,5 kw.
Induction plate on open cabinet. power 10 kw.
Induction plate on cabinet with door. power 10 kw.
Induction plate, top version. power 10 kw.
Induction wok on cabinet with door. power 5 kw.
Induction wok on cabinet with door. power 5 kw.
Induction wok, top version. power 5 kw.
Electric range, 2 tilting heating plates, on open cabinet. total power 8 kw.
Electric range, 2 tilting heating plates, on cabinet with door. total power 8 kw.
Electric range, 2 tilting heating plates, top version. total power 8 kw.
Electric range, 2 square plates, on open cabinet. total power 7 kw.
Electric range, 2 square plates, on cabinet with doors. total power 7 kw.
Electric range, 2 square plates, top version. total power 7 kw.
Gas range on open cabinet, 2 burners, enamelled containers. total gas power 13 kw
Gas range on cabinet with door, 2 burners, enamelled containers. total gas power 13 kw.
Gas range top version, 2 burners, enamelled containers. total gas power 13 kw.
Gas range on open cabinet, 2 burners, stainless steel containers. total gas power 13 kw.
Gas range on cabinet with door, 2 burners, stainless steel containers. total gas power 13 kw.
Gas range top version, 2 burners, stainless steel containers. total gas power 13 kw.
Neutral unit on open cabinet
Neutral unit on cabinet with door
Neutral unit, top version
Neutral unit with 1 drawer on open cabinet
Neutral element with 1 drawer on cabinet with door
Neutral unit with 1 drawer, top version
Ceramic-glass plate, on open cabinet
Ceramic-glass plate, on cabinet with door
Ceramic-glass plate, top version. total power 6,8 kw.
Electric heated chip dump on open cabinet. power 1 kw.
Electric heated chip dump on cabinet with door. power 1 kw.
Electric heated chip dump, top version. power 1 kw.
Open cabinet.
Warm cabinet gn 1/1
Electric bain marie on open cabinet, 2 containers gn 1/1+2 containers gn 1/3. power 4,4 kw.
Electric bain marie on cabinet with doors, 2 containers gn 1/1+2 containers gn 1/3. power 4,4 kw.
Electric bain marie, 2 containers gn 1/1+2 containers gn 1/3, top version. power 4,4 kw.
Electric multifunction brattpan on open cabinet, 26 lt capacity. power 9 kw.
Electric multifunction on cabinet with doors, 26 lt capacity. power 9 kw.
Gas bain marie on open cabinet, 2 containers gn 1/1+2 containers gn 1/3. power 6 kw.
Gas bain marie on cabinet with doors, 2 containers gn 1/1+2 containers gn 1/3. power 6 kw.
Gas bain marie, 2 containers gn 1/1+2 containers gn 1/3, top version. power 6 kw.
Electric tilting brattpan, capacity 80 l, iron well. total power 15 kw.
Electric tilting brattpan, capacity 80 l, iron well motorized. total power 15 kw.
Electric tilting brattpan, capacity 80 l, stainless steel well. total power 15 kw.
Electric tilting brattpan, capacity 80 l, stainless steel well, motorized. total power 15 kw.
Gas tilting brattpan, capacity 80 l, iron well. total power 20 kw.
Gas tilting brattpan, capacity 80 l, iron well, motorized. total power 20 kw.
Gas tilting brattpan, capacity 80 l, stainless steel well. total power 20 kw.
Gas tilting brattpan, capacity 80 l, stainless steel well, motorized. total power 20 kw.
Electric range, 4 tilting heating plates, onelectric oven.electric oven power 6 kw. total power 22 k...
Electric range, 4 tilting heating plates, onelectric convection oven.electric oven power 6 kw. total...
Electric range, 4 square plates, onelectric oven. total power 20 kw.
Electric range, 4 square plates, onelectric convection oven. total power 20 kw.
Gas range, 4 burners, gas oven, enamelled containers. total gas power 34kw.
Gas range, 4 burners, gas oven, stainless steel containers. total gas power 34 kw.
Ceramic-glass plate, on electric oven
Gas range, 4 burners,electric oven, stainless steel containers.electric oven power 6kw. total gas po...
Ceramic-glass plate, on electric convection oven
Gas range, 4 burners,electric convection oven, stainless steel containers.electric oven power 6 kw. ...
Ceramic-glass plate, on electric oven
Ceramic-glass plate, on electric convection oven
Electric pasta cooker, 2 wells, capacity 40+40 l. total power 18 kw.
Gas pasta cooker, 2 wells, capacity 40+40 l. total power 23,6 kw.
Electric fryer, 2 wells, 15+15 capacity
Gas fryer, 2 wells, 13+13 l capacity. total gas power 24 kw.
Gas fryer, 2 wells, 22+22 l capacity. total gas power 40 kw.
Electric griddle, smooth plate on open cabinet. total power 15 kw.
Electric griddle, smooth chromed plate on open cabinet. total power 15 kw.
Electric griddle, smooth chromed plate on cabinet with doors. total power 15 kw.
Electric griddle, smooth chromed plate, top version. total power 15 kw.
Electric griddle, smooth plate on cabinet with doors. total power 15 kw.
Electric griddle, smooth plate on open cabinet. total power 15 kw.
Gas griddle, smooth plate on open cabinet. total power 14 kw.
Gas griddle, smooth chromed plate on open cabinet. total power 21 kw.
Gas griddle, smooth chromed plate on open cabinet with doors. total power 21 kw.
Gas griddle, smooth chromed plate, top version. total power 21 kw.
Gas griddle, smooth plate on cabinet with doors. total power 14 kw.
Gas griddle, smooth plate, top version. total power 14 kw.
Electric griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate on open cabinet. total power 15 kw.
Electric griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate on open cabinet. total power 15 kw.
Electric griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate on cabinet with doors. total power 15 kw.
Electric griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate, top version. total power 15 kw.
Electric griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate on cabinet with doors. total power 15 kw.
Electric griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate, top version. total power 15 kw.
Gas griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate on open cabinet. total power 14 kw.
Gas griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate on open cabinet. total power 21 kw.
Gas griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate on open cabinet. total power 21 kw.
Gas griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed chromed plate, top version. total power 21 kw.
Gas griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate on cabinet with doors. total power 14 kw.
Gas griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate, top version. total power 14 kw.
Electric griddle, ribbed plate on open cabinet. total power 15 kw.
Electric griddle, ribbed chromed plate on open cabinet. total power 15 kw.
Electric griddle, ribbed chromed plate on cabinet with doors. total power 15 kw.
Electric griddle, ribbed chromed plate, top version. total power 15 kw.
Electric griddle, ribbed plate on cabinet with doors. total power 15 kw.
Electric griddle, ribbed plate, top version. total power 15 kw.
Gas griddle, ribbed pate on open cabinet. total power 14 kw.
Gas griddle, ribbed chromed plate on open cabinet. total power 21 kw.
Gas griddle, ribbed chromed plate on cabinet with doors. total power 21 kw.
Gas griddle, ribbed chromed plate, top version. total power 21 kw.
Gas griddle, ribbed plate on cabinet with doors. total power 14 kw.
Gas griddle, ribbed plate, top version. total power 14 kw.
Electric aqua grill, cooking zone in cast iron. power 15 kw.
Gas aqua grill, cooking zones in cast iron. power 22 kw.
Gas lava-stone grill on cabinet with doors, cooking zones in stainless steel. power 19 kw.
Gas lava-stone grill , top version. power 19 kw.
Induction plate on open cabinet. power 20 kw.
Induction plate on cabinet with doors. power 20 kw.
Induction plate, top version. power 20 kw.
Sink on open cabinet
Sink on cabinet with doors
Electric range, 4 tilting heating plates, in open cabinet. total power 16 kw.
Electric range, 4 tilting heating plates, on cabinet with doors. total power 16 kw.
Electric range, 4 tilting heating plates, top version. total power 16 kw.
Electric range, 4 square plates, on open cabinet.
Electric range, 4 square plates, on cabinet with doors.
Electric range, 4 square plates, top version. total power 14 kw.
Gas range on open cabinet, 4 burners, enamelled containers. total gas power 26 kw.
Gas range on cabinet with doors, 4 burners, enamelled containers. total gas power 26 kw.
Gas range top version, 4 burners, enamelled containers. total gas power 26 kw.
Gas range top version, 4 burners, stainless steel containers. total gas power 26 kw.
Gas range on cabinet with doors, 4 burners, stainless steel containers. total gas power 26 kw.
Gas range top version, 4 burners, stainless steel containers. total gas power 26 kw.
Electric boiling pan, indirect heating, 100 lt capacity.
Electric boiling pan, indirect heating, 100 lt capacity. power 21,3 kw.
Gas boiling pan, direct heating, 100 lt capacity. power 21 kw.
Gas boiling pan, direct heating, 150 lt. power 24 lt.
Gas boiling pan, indirect heating, 100 lt capacity. power 21 kw.
Gas boiling pan, indirect heating, 150 lt capacity. power 24 kw.
Neutral unit on open cabinet
Neutral unit on cabinet with doors
Neutral unit, top version
Neutral unit with 1 drawer on open cabinet
Neutral unit on cabinet with door, 1 drawer.
Neutral unit with 1 drawer, top version
Ceramic-glass plate, on open cabinet
Ceramic-glass plate, on cabinet with doors
Ceramic-glass plate, top version
Electric solid tops on open cabinet, 4 cooking zones. total power 13,6 kw.
Electric solid tops on cabinet with doors, 4 cooking zones. total power 13,6 kw.
Electric solid tops, 4 cooking zones, top version. total power 13,6 kw.
Electric solid tops onelectric oven, 4 cooking zones. ovens power 6 kw. total power 19,6 kw.
Electric solid tops onelectric oven, 4 cooking zones. ovens power 6 kw. total power 19,6 kw.
Gas solid top on gas oven. total gas power 20 kw.
Gas solid top on open cabinet with doors. total gas power 12 kw.
Gas solid top on cabinet with doors. total gas power 12 kw.
Gas solid top, top version. total gas power 12 kw.
Gas solid top + 2 burners on gas oven. total gas power 28 kw.
Gas solid top + 2 burners on open cabinet. total gas power 20 kw.
Gas solid top + 2 burners on cabinet with doors. total gas power 20 kw.
Gas solid top + 2 burners, top version. total gas power 20 kw.
Gas range, 4 burners, gas oven, enamelled containers. total power 26,4 kw.
Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni