Dịch vụ
Tài liệu và dịch vụ

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy sách hướng dẫn, bảng số liệu và các quy chuẩn kỹ thuật của tất cả các Modular nhà bếp chuyên dụng.

Kết quả tìm kiếm


Open cabinet.
Gas range extreme.gas oven 8 kw. totalgas power 41,5 kw
Gas range extreme.electric oven 6 kw. totalgas power 33,5 kw
Gas range extreme.gas oven maxi 10 kw. totalgas power 43,5 kw
Gas range extreme on open cabinet. totalgas power 33,5 kw?
Gas range extreme on cabinet with doors. totalgas power 33,5 kw
Gas range extreme top version. totalgas power 33,5 kw
Gas solid top ongas ovengas solid top range ongas oven. 2 burners 6+6 kw. staticgas oven 8 kw, gn 2/...
Gas solid top ongas oven + 4 burners.gas oven 8 kw. totalgas power 35,5
Gas solid top on open cabinet + 4 burners. totalgas power 27,5
Gas solid top on cabinet with doors + 4 burners. totalgas power 27,5
Gas solid top + 4 burners, top version. totalgas power 27,5
Open cabinet.
Electric bain marie on open cabinet. power 1,5 kw
Electric bain marie on cabinet with door. power 1,5 kw
Electric bain marie top version. power 1,5 kw
Electric multifunction brattpan on open cabinet, capacity 13 lt. power 4,5 kw
Electric multifunction brattpan on cabinet with door, capacity 13 lt. power 4,5 kw
Gas bain marie on open cabinet. power 3 kw
Gas bain-marie on cabinet with door. power 3 kw
Gas bain marie top version. power 3 kw
Electric pasta cooker extreme version. 1 gn 2/3 well capacity 26 lt
Electric pasta cooker simple, 1 gn 2/3 well, capacity 26 l, fixed heating elements. power 7,6 kw
Gas pasta cooker extreme version. 1 gn 2/3 well capacity 26 lt
Gas pasta cooker simple, 1 gn 2/3 well capacity 26 l. power 9,5 kw
Electric fryer, 1x13 l well. power 12 kw
Electric fryer, 1x17 l well. power 16,5 kw
Electric fryer, 8+8 l well. power 14 kw
Gas fryer extreme, 1x13 l well. power 12 kw
Gas fryer extreme, 1x17 l well. power 16,5 kw
Gas fryer simple powered, 1x13 lt well. power 12 kw
Electric griddle on open cabinet, smooth plate, power 5,4 kw
Electric griddle on cabinet with door, smooth plate, power 5,4 kw
Electric griddle top version, smooth plate, power 5,4 kw
Electric griddle on open cabinet smooth plate, power 5,4 kw.
Electric griddle on open cabinet smooth chromed plate, power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with door, smooth chromed plate, power 5.4 kw.
Electric griddle top version smooth chromed plate, power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with door, smooth plate, power 5,4 kw.
Electric griddle top version, smooth plate, power 5.4 kw,
Gas griddle on open cabinet, smooth plate, power 6 kw
Gas griddle on cabinet with door, smooth plate, power 6 kw
Gas griddle top version, smooth plate, power 6 kw
Gas griddle on open cabinet, smooth plate, power 6 kw.
Gas griddle on open cabinet, smooth chromed plate, power 7 kw.
Gas griddle on cabinet with door, smooth chromed plate, power 7 kw.
Gas griddle top version, smooth chromed plate, power 7 kw.
Gas griddle on cabinet with door, smooth plate, power 6 kw.
Gas griddle top version, smooth plate, power 6 kw
Electric griddle on open cabinet, ribbed plate, power 5,4 kw
Electric griddle on cabinet with door, ribbed plate, power 5,4 kw
Electric griddle top version, ribbed plate, power 5,4 kw
Electric griddle on open cbinet ribbed plate, power 5,4 kw.
Electric griddle on open cabinet ribbed chromed plate, power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with door ribbed chromed plate, power 5,4 kw.
Electric griddle top versione, power 5,4 kw.
Electric griddle on cabinet with door ribbed plate, power 5,4 kw
Electric griddle top versione ribbed plate, power 5.4 kw.
Gas griddle on open cabinet, ribbed plate, power 6 kw
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed plate, power 6 kw
Gas griddle top version, ribbed plate, power 6 kw
Gas griddle on open cabinet, with ribbed chrimed plate, power 7 kw.
Gas griddle on cabinet with door, ribbed chromed plate, power 7 kw.
Gas griddle top version, with ribbed chromed plate, power 7 kw.
Gas griddle, ribbed plate, on cabinet with door, power 6 kw.
Gas griddle, ribbed plate, top version, power 6 kw.
Griglia elettrica, zona di cottura in ghisa, carne/pesce. potenza 6 kw
Gas grill, cooking zone in cast iron, meat/fish. power 7,5 kw
Gas lava-stone grill on cabinet with door, cooking zone in stainless steel. power 7,5 kw
Gas lava-stone grill top version, cooking zone in stainless steel. power 7,5 kw
Induction plate on open cabinet. 2 cooking zones: back 3,5 kw, front 3,5 kw
Induction plate on cabinet with doors. 2 cooking zones: back 3,5 kw, front 3,5 kw
Induction plate, top version. 2 cooking zones: back 3,5 kw, front 3,5 kw
Induction wok, on open cabinet. power 5 kw
Induction wok on cabinet with door. power 5 kw
Induction wok, top version. power 5 kw
Electric range on open cabinet. 2 round hot plates 2,6 kw heating power for plates
Electric range on cabinet with door. 2 round hot plates 2,6 kw heating power for plates
Electric range, top version. 2 round hot plate 2,6 kw heating power for plates
Electric range on open cabinet. 2 square plate 2,6 kw heating power for plates
Electric range top version. 2 square plates 2,6 kw heating power for plates
Electric range top version. 2 square plates 2,6 kw heating power for plates
Gas range extreme on open cabinet. totalgas power 9,5 kw
Gas range extreme on cabinet with door. totalgas power 9,5 kw
Gas range extreme top version. totalgas power 9,5 kw
Gas range simple on open cabinet. totalgas power 9,5 kw
Gas range simple on cabinet with door. totalgas power 9,5 kw
Gas range simple, top version. totalgas power 9,5 kw
Neutral unit on open cabinet.
Neutral unit on cabinet with door.
Neutral unit, top version.
Neutral unit on open cabinet, 1 drawer.
Neutral unit on cabinet with door, 1 drawer.
Neutral unit, top version, 1 drawer.
Ceramic-glass plate on open cabinet. 2 cooking zones 2,5 kw and 2,5 kw
Ceramic-glass plate on cabinet with door. 2 cooking zones 2,5 kw and 2,5 kw
Ceramic-glass plate, top version. 2 cooking zones 2,5 kw and 2,5 kw
Heated chip dump on open cabinet, power 1 kw.
Heated chip dump on cabinet with door, power 1 kw.
Heated chip dump top version, 1 kw.
Open cabinet.
Warm cabinet gn 1/1.
Electric bain marie on open cabinet. power 3 kw
Electric bain marie on cabinet with doors. power 3 kw
Electric bain marie top version. power 3 kw
Electric multifunction brattpan on open cabinet, capacity 29 lt. power 9 kw
Electric multifunction on cabinet with doors, capacity 29 lt. power 9 kw
Gas bain marie on open cabinet. power 6 kw
Gas bain marie on cabinet with doors. power 6 kw
Gas bain marie top version, power 6 kw
Electric tilting brattpan, capacity 60 lt, iron well. power 10 kw
Electric tilting brattpan, capacity 60 lt, iron well, motorized. power 10 kw
Electric tilting brattpan, capacity 60 lt, stainless steel well. power 10 kw
Electric tilting brattpan, capacity 60 lt, stainless steel well, motorized. power 10 kw
Gas tilting brattpan, capacity 60 lt, iron well. power 14 kw
Gas tilting brattpan, capacity 60 lt, iron well, motorized. power 14 kw
Gas tilting brattpan, capacity 60 lt, stainless steel well. power 14 kw
Gas tilting brattpan, capacity 60 lt, stainless steel well, motorized. power 14 kw
Electric range on electric oven. 4 round hot plates 2,6 kw heating power for plates. oven 6 kw
Electric range on electric oven. 4 square plates 2,6 kw heating power for plates. static electric ov...
Gas range extreme.gas oven 8 kw. totalgas power 29,5 kw
Gas range extreme.electric oven 6 kw. totalgas power 21,5 kw
Gas range simple on electric oven. totalgas power 21,5 kw
Gas range simple ongas oven. totalgas power 29,5 kw
Ceramic-glass plate on electric oven. 4 cooking zones: 2x2,5 kw and 2x2,5 kw. staticelectric oven 6 ...
Electric pasta cooker extreme version. 2 gn 2/3 wells capacity 26+26 lt
Electric pasta cooker simple, 2 gn 2/3 wells capacity 26+26 l, fixed heating elements. power 15,2 kw
Gas pasta cooker extreme version. 2 gn 2/3 wells capacity 26+26 l
Gas pasta cooker simple, 2 gn 2/3 wells, capacity 26+26 l. power 19 kw
Electric fryer, 2x13 l well. power 24 kw
Electric fryer, 2x17 l well. power 33 kw
Gas fryer extreme, 2x13 l wells. power 24 kw
Gas fryer extreme, 2x17 l wells. power 33 kw
Gas fryer simple powered, 2x13 l wells. power 24 kw
Electric griddle on open cabinet, smooth plate, power 10,8 kw
Electric griddle on cabinet with doors, smooth plate, power 10,8 kw
Electric griddle top version, smooth plate, power 10,8 kw
Electric griddle on open cabinet smooth plate, power 10,8 kw.
Electric griddle on open cabinet, smooth chromed plate, power 10.8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate, power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate, power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, power 10,8 kw.
Electric griddle top versione smooth plate, power 10,8 kw
Gas griddle on open cabinet, smooth plate, power 12 kw?
Gas griddle on cabinet with doors, smooth plate, power 12 kw
Gas griddle top version, smooth plate, power 12 kw
Gas griddle on open cabinet, smooth plate, power 12 kw.
Gas griddle on open cabient, smooth chromed plate, power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate, power 14 kw.
Gas griddle, top version smooth chromed plate, 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, with smooth plate, power 12 kw.
Gas griddle top version, smooth plate, power 12 kw.
Electric griddle on open cabinet, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 10,8 kw
Electric griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 10,8 kw
Electric griddle top version, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 10,8 kw
Electric griddle on open cabinet 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 10,8 kw.
Electric griddle on open cabinet 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate chromed, power 10,8 kw.
Electric griddle top version 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate chromed, power 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 10,8 kw.
Electric griddle top version 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 10,8 kw.
Gas griddle on open cabinet, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 12 kw
Gas griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 12 kw
Gas griddle top version, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 12 kw
Gas griddle on open cabinet, 1/2 smooth plate, 1/2 ribbed plate, power 12 kw.
Gas griddle on open cabinet, 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, chromed, power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, chromed, 14 kw.
Gas griddle, 1/2 smooth plate, 1/2 ribbed plate, power 14 kw.
Gas griddle, on cabinet with doors, 1/2 smooth plate, 1/2 ribbed plate, power 12 kw.
Gas griddle, top version 1/2 smooth plate, 1/2 ribbed plate, power 12 kw.
Electric griddle on open cabinet, ribbed plate, power 10,8 kw
Electric griddle on cabinet with doors, riddeb plate, power 10,8 kw
Electric griddle top version, ribbed plate, power 10,8 kw
Electric griddle on open cabinet ribbed plate, power 10,8 kw.
Electric griddle on open cabinet ribbed chromed plate, power 10.8 kw.
Electric griddle on open cabinet with doors, ribbed chromed plate, power 10,8 kw.
Electric griddle top vesion ribbed chromed plate, 10,8 kw.
Electric griddle on cabinet with doors ribbed plate, power 10,8 kw.
Gas griddle on open cabinet, ribbed plate, power 12 kw
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed plate, power 12 kw
Gas griddle top version, ribbed plate, power 12 kw
Gas griddle on open cabinet, ribbed plate, 12 kw.
Gas griddle, on open cabinet, ribbed chromed plate, power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed chromed plate, 14 kw.
Gas griddle, top version, ribbed chromed plate, power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed plate, potenza 12 kw.
Gas griddle top version, ribbed plate, power 12 kw.
Electric grill, cooking zone in cast iron, meat/fish. power 12 kw
Gas grill, cooking zone in cast iron, meat/fish. power 15 kw
Gas lava-stone grill on cabinet with doors, cooking zone in stainless steel. power 15 kw
Gas lava-stone grill top verison, cooking zone in stainless steel. power 15 kw
Induction plate on open cabinet. 4 cooking zones: back 3,5+3,5 kw, front 3,5+3,5 kw
Induction plate on cabinet with doors. 4 cooking zones: back 3,5+3,5 kw, front 3,5+3,5 kw
Induction plate top version. 4 cooking zones: back 3,5+3,5, front 3,5+3,5 kw
Induction wok, on cabinet with door. power 5 kw
Sink on open cabinet.
Sink on cabinet with doors.
Electric range on open cabinet. 4 round hot plates 2,6 kw heating power for plates
Electric range on cabinet with doors. 4 round plates 2,6 heating power for plates
Electric range top version. 4 round hot plates 2,6 kw heating power for plates
Electric range on open cabinet. 4 square plates 2,6 kw heating power for plates
Electric range on cabinet with doors. 4 square plates 2,6 kw heating power for plates
Electric range top version. 4 square plates 2,6 kw heating power for plates
Gas range extreme on open cabinet. totalgas power 21,5 kw
Gas range extreme on cabinet with doors. totalgas power 21,5 kw
Gas range extreme top version. totalgas power 21,5 kw
Gas range simple on open cabinet. totalgas power 21,5 kw
Gas range simple on cabinet with doors. totalgas power 21,5 kw
Gas range simple top version. totalgas power 21,5 kw
Electric boiling pan, indirect-heated, capacity 50 lt. power 12,3 kw
Gas boiling pan, direct-heated, capacity 50 lt. power 10,5 kw
Gas boiling pan, indirect-heated, capacity 50 lt. power 10,5 kw
Neutral unit on open cabinet.
Neutral unit on cabinet whit doors.
Neutral unit on, top version.
Neutral unit on open cabinet, 1 drawer.
Neutral unit on cabinet with doors, 1 drawer.
Neutral unit, versione top, 1 drawer.
Ceramic-glass plate on open cabinet. 4 cooking zones: 2x2,5 kw and 2x2,5 kw
Ceramic-glass plate on cabinet with doors. 4 cooking zones: 2x2,5 kw and 2x2,5 kw
Ceramic-glass plate top version. 4 cooking zones: 2x2,5 and 2x2,5 kw
Electric solid top on open cabinet. 4 cookinz zone 2,5 kw for zone
Electric solid top on cabinet with doors, 4 cooking zones. total power 10 kw.
Electric solid top, top version. 4 cooking zones 2,5 kw for zone
Electric solid top on electric oven. 4 cooking zone 2,5 kw for zone. electic static oven 6 kw, gn 2/...
Gas solid top range ongas oven. solid top plate burner output 9 kw. staticgas oven 8 kw, gn 2/1
Gas solid top on open cabinet. solid top plate burner output 9 kw
Gas solid top on cabinet with doors. solid top plate burner output 9 kw
Gas solid top, top version. solid top plate burner output 9 kw
Gas solid top range ongas oven. solid top plate burner output 6 kw. 2 burners 6+6 kw. staticgas oven...
Gas solid top on open cabinet. solid top plate burner output 6 kw. 2 burners 6+6 kw
Gas solid top on cabinet with doors. solid top plate burner output 6 kw. 2 burners 6+6 kw
Gas solid top, top version. solid top plate burner output 6 kw. 2 burners 6+6 kw
Electric griddle on cabinet with door smooth plate, power 7,5 kw.
Open cabinet.
Electric tilting brattpan, capacity 120 lt, iron well. power 19 kw
Electric tilting brattpan, capacity 120 lt, iron well, motorized. power 19 kw
Electric tilting brattpan, capacity 120 lt, stainless steel well. power 19 kw
Electric tilting brattpan, capacity 120 lt, stainless steel well, motorized. power 19 kw
Gas tilting brattpan, capacity 120 lt, iron well. power 24 kw
Gas tilting brattpan, capacity 120 lt, iron well, motorized. power 24 kw
Gas tilting brattpan, capacity 120 lt, stainless steel well. power 24 kw
Gas tilting brattpan, capacity 120 lt, stainless steel well, motorized. power 24 kw
Gas range.gas oven 8 kw. totalgas power 60 kw
Gas range.electric oven 6 kw. totalgas power 52 kw
Gas range,electric conenction oven. totalgas power 52 kw.
Gas range.gas oven maxi 12 kw. totalgas power 64 kw
Gas range extreme on cabinet with doors. totalgas power 56 kw?
Gas range extreme on cabinet with doors. totalgas power 56 kw
Gas range extreme top version. totalgas power 56 kw
Gas solid top range ongas oven. solid top plate burner output 12 kw. 2 burners 10+6 kw. staticgas ov...
Gas solid top ongas oven + 4 fuochi.gas oven 8 kw. totalgas power 51 kw
Gas solid top on open cabinet + 4 burners. totalegas power 43 kw
Gas solid top on cabinet with doors + 4 burners. totalgas power 43 kw
Gas solid top, top version + 4 burners. totalgas power 43 kw
Gas range. 2 oven 8 kw. totalgas oven 88 kw
Gas range.electric ovens 6 kw. totalgas power 72 kw
Open cabinet.
Electric bain marie on open cabinet. power 2,2 kw
Electric bain marie on cabinet with door. power 2,2 kw
Electric bain marie top version. power 2,2 kw
Electric multifunction brattpan on open cabinet, capacity 13 lt. power 4,5 kw
Electric multifunction brattpan on cabinet with door, capacity 13 lt. power 4,5 kw
Gas bain marie on open cabinet. power 3 kw
Gas bain marie on cabinet with door. power 3 kw
Gas bain marie top version. power 3 kw
Electric pasta cooker extreme version. 1 gn 1/1 well capacity 40 lt
Electric pasta cooker simple, gn 1/1 well, capacity 40 lt, fixed heating elements. power 9 kw
Gas pasta cookers extreme version. 1 gn 1/1 well capacity 40 lt
Gas pasta cooker simple, gn 1/1 well, capacity 40 lt. power 11,8 kw
Electric fryer, 1x13 lt well. power 12 kw
Electric fryer, 1x17 lt well. power 16,5 kw
Electric fryer, 1x21 lt well. power 20 kw
Electric fryer, 2x8 lt well. power 14 kw
Gas fryer extreme, 1x13 lt well. power 12 kw
Gas fryer extreme, 1x17 lt well. power 16,5 kw
Gas fryer extreme, 1x21 lt well. power 19 kw
Gas fryer simple powered, 1x13 lt well. power 10,2 kw
Gas fryer simple. 1x22 lt well. power 20 kw
Electric griddle on open cabinet, smooth plate, power 7,5 kw
Electric griddle on open cabinet, smooth chromed plate, power 7,5 kw
Electric griddle on cabinet with door, smooth chromed plate, power 7,5 kw
Electric griddle top version, smooth chromed plate, power 7,5 kw
Electric griddle on cabinet with door, smooth plate, power 7,5 kw
Electric griddle top version, smooth plate, power 7,5 kw
Electric griddle on open csbinet smooth plate, power 7,5.
Electric griddle on open cabinet smooth cromed plate, power 7,5 kw.
Gas griddle on cabinet with door smooth chromed plate, power 7,5 kw.
Electric griddle top version smooth chromed plate, power 7,5.
Electric griddle on cabinet with door smooth plate, power 7,5 kw.
Gas griddle top version smooth plate, power 7.5 kw.
Gas griddle on open cabinet, smooth plate, power 7 kw
Gas griddle on open cabinet, smooth chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle top version, smooth chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle on cabinet with doors, smooth plate, power 7 kw
Gas griddle top version, smooth plate, power 7 kw
Gas griddle top version on open cabinet smooth plate, power 7 kw.
Gas griddle on open cabinet smooth chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle on casbinet with door, smooth chromed plate, power 10,5 kw.
Gas griddle on cabinet with doors smooth plate, power 14 kw.
Gas griddle top version smooth plate, power 7 kw.
Electric griddle on open cabinet, ribbed plate, power 7,5 kw
Electric griddle on open cabinet, ribbed chromed plate, power 7,5 kw
Electric griddle on cabinet with door, ribbed chromed plate, power 7,5 kw
Electric griddle top version, ribbed chromed plate, power 7,5 kw
Electric griddle on cabinet with door, ribbed plate, power 7,5 kw
Electric griddle top version, ribbed plate, power 7,5 kw
Electric griddle on open cabinet ribbed plate, power 7,5 kw.
Electric griddle on open cabinet ribbed chromed plate, power 7,5.
Electric griddle on cabinet with door ribbed chromed plate, power 7,5 kw.
Electric griddle top version ribbed chromed plate, power 7,5 kw.
Electric griddle top version ribbed chromed plate, power 7.5 kw.
Electric griddle top version ribbed plate, power 7,5 kw.
Gas griddle on cabinet with door, ribbed plate, power 7 kw
Gas griddle on open cabinet, ribbed chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle on cabinet with door, ribbed chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle top version, ribbed chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle on cabinet with door, ribbed plate, power 7 kw
Gas griddle top version, ribbed plate, power 7 kw
Gas griddle on open cabinet ribbed plate, power 7 kw.
Gas griddle top version, smooth chromed plate, power 10,5 kw
Gas griddle on cabinet with door ribbed chromed plate, power 10,5 kw.
Gas griddle top version ribbed chromed plate, power 10,5 kw.
Gas griddle on cabinet with door ribbed plate, power 7 kw.
Gas griddle top version ribbed plate, power 7 kw.
Electric grill, cooking zone in cast iron, meat/fish. power 7,5 kw
Gas grill, cooking zone in cast iron, meat/fish. power 11 kw
Gas lava-stone grill on cabinet with door, cooking zone in stainless steel. power 9,5 kw
Gas lava-stone grill top version, cooking zone in stainless steel. power 9,5 kw
Induction plate on open cabinet. 2 cooking zones: back 5 kw, front 5 kw
Induction plate on cabinet with door. 2 cooking zones: back 5 kw, front 5 kw
Induction plate top version. 2 cooking zones: back 5 kw, front 5 kw
Induction wok on open cabinet. power 5 kw
Induction wok on cabinet with door. power 5 kw
Induction wok, top version. power 5 kw
Electric range on open cabinet. 2 square plates 4 kw heating power for plates
Electric range on cabinet with doors. 2 square plates 4 kw heating power for plates
Electric range top version. 4 square plates 4 kw heating power for plates
Electric range, 2 tilting plates 4 kw heating power. top version. power 8 kw.
Electric range on cabinet with door, 2 tilting plates 4 kw heating power.
Electric range, 2 tilting plates 4 kw heating power.top version. power 8 kw.
Electric range, 2 square plates 3.5 kw heating power, on open cabinet. potenza 7 kw.
Electric range, on cabinet with door. power 7 kw.
Electric range, top version. 2 square plates 3,5 kw heating power. power 7 kw.
Gas range extreme on open cabinet. totalgas power 16 kw?
Gas range extreme on cabinet with door. totalgas power 16 kw?
Gas range extreme top version. totalgas power 16 kw?
Neutral unit on open cabinet.
Neutral unit on cabinet with door.
Neutral unit, top version.
Neutral unit with 1 drawer on open cabinet.
Neutral unit with 1 drawer on cabinet with door.
Neutral unit with 1 drawer, top version.
Ceramic-glass plate on open cabinet. 2 cooking zones 3,4 kw and 3,4 kw
Ceramic-glass plate on cabinet with doors. 2 cooking zones 3,4 kw and 3,4 kw
Ceramic-glass plate top version. 2 cooking zone 3,4 kw and 3,4 kw
Heated chip dump on open cabinet, power 1 kw.
Heated chip dump on cabinet with door, power 1 kw.
Heated chip dump, top version, power 1 kw.
Warm cabinet gn 1/1
Electric bain marie on open cabinet. power 4,4 kw
Electric bain marie on cabinet with doors. power 4,4 kw
Electric bain marie top version. power 4,4 kw
Electric multifunction brattpan on open cabinet, capacity 29 lt. power 9 kw
Electric multifunction brattpan on cabinet with doors, capacity 29 lt. power 9 kw
Gas bain marie on open cabinet. power 6 kw
Gas bain marie on cabinet with doors. power 6 kw
Gas bain marie top version. power 6 kw
Electric tilting brattpan, capacity 80 lt, iron well. power 15 kw
Electric tilting brattpan, capacity 80 lt, iron well, motorized. power 15 kw
Electric tilting brattpan, capacity 80 lt, iron well. power 15 kw
Electric tilting brattpan, capacity 80 lt, stainless steel well, motorized. power 15 kw
Gas tilting brattpan, capacity 80 lt, iron well. power 20 kw
Gas tilting brattpan, capacity 80 lt, iron well, motorized. power 20 kw
Gas tilting brattpan, capacity 80 lt, stainless steel well. power 20 kw
Gas tilting brattpan,capacity 80 lt, stainless steel well, motorized. power 20 kw
Electric range on electric oven. 4 square plates 4 kw heatin power.electric static oven 6 kw, gn 2/1
Electric range on electric oven, 4 tilting plates 4 kw heating power.electric oven power 6 kw.
Electric range on electric convenction oven; 4 tilting plates 4 kw heating power.electric oven power...
Electric range on electric oven. 4 square plates 3,5 kw heatin power.electric oven 6 kw.
Electric range on electric oven, 4 square plates 3,5 heatin power.electric convenction oven 6 kw.
Electric range on electric convenction oven. 4 square plates 4 kw heatin power.electric static oven ...
Gas range.gas oven 8 kw.totalgas range 44 kw
Gas range.electric oven 6 kw. totalgas power 36 kw
Gas range.electric convection oven to 6 kw. totalgas power 36 kw.
Ceramic-glass plate on electric oven. 4 cooking zones: 2x3,4 kw and 2x3,4 kw.electric static oven 6 ...
Ceramic-glass plate on electric convection oven, 4 cooking zones
Electric pasta cooker extreme version. 2 gn 1/1 wells capacity 40+40 lt
Electric pasta cooker simple, 2 gn 1/1 well, capacity 40+40 lt. power 18 kw
Gas pasta cooker exteme version. 2 gn 1/1 wells capacity 40+40 lt
Gas pasta cooker simple, 2 gn 1/1 well, capacity 40+40 lt. power 23,6 kw
Electric fryer, 1x13 lt well. power 24 kw
Electric fryer, 2x17 lt well. power 33 kw
Electric fryer, 2x21 lt well. power 40 kw
Gas fryer extreme, 2x13 lt well. power 24 kw
Gas fryer extreme, 2x17 lt well. power 33 kw
Gas fryer extreme, 2x21 lt well. power 38 kw
Gas fryer simple powered, 2x13 lt wells. power 24
Gas fryers simple, 2x22 lt wells. power 40 kw
Electric griddle on open cabinet, smooth plate, power 15 kw
Electric griddle on open cabinet, smooth chromed plate, power 15 kw
Electric griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate, power 15 kw
Electric griddle top version, smooth chromed plate, power 15 kw
Electric griddle on open cabinet, smooth plate, power 15 kw
Electric griddle top version, smooth plate, power 15 kw
Electric griddle on open cabinet smooth plate, power 15 kw.
Gas griddle on open cabinet smooth chromed plate, power 15 kw.
Electric griddle on cabinet with doors smooth cromed plate, power 15 kw.
Gas griddle top version smooth chromed plate, power 15 kw.
Electric griddle on cabinet with doors smooth plate, power 15 kw.
Electric griddle top version smooth plate, power 15 kw.
Gas griddle on open cabinet, smooth plate, power 14 kw
Gas griddle on open cabinet, smooth chromed plate, power 21 kw
Gas griddle on cabinet with doors, smooth chromed plate, power 21 kw
Gas griddle top version, smooth chromed plate, power 21 kw
Gas griddle on open cabinet, smooth plate, power 14 kw
Gas griddle top version, smooth plate, power 14 kw
Gas griddle on open cabinet 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 14 kw.
Gas griddle on open cabinet smooth plate, power 14 kw.
Gas griddle o open caninet smooth chromed plate, power 21 kw.
Gas griddle on open cabinet with doors smooth chromed plate, power 21 kw.
Gas griddle top version smooth chromed plate, power 21 kw.
Gas griddle, smooth plate on cabinet with doors. power 14 kw.
Gas griddle top version smooth plate, power 14 kw.
Electric griddle on open cabinet, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 15 kw
Electric griddle on open cabinet, 1/2 smooth and 1/2 ribbed chromed plate, power 15 kw
Electric griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth and 1/2 ribbed chromed plate, power 15 kw
Electric griddle top version, 1/2 smooth plate and 1/2 ribbed chromed plate, power 15 kw
Electric griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth plate and 1/2 ribbed chromed plate, power 15 kw
Electric griddle top version, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 15 kw
Electric griddle on open cabinet 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 15 kw.
Electric griddle on open cabinet 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 15 kw.
Electric griddle on cabinet with doors 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate chromed, power 15 kw.
Electric griddle top version 1/2 smooth 1/2 ribbed plate, power 15 kw.
Electric griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 15 kw.
Electric griddle, 1/2 smooth 1/2 ribbed plate, top version. power 15 kw.
Gas griddle on open cabinet, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 14 kw
Gas griddle on open cabinet, 1/2 smooth and 1/2 ribbed chromed plate, power 21 kw
Gas griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth and 1/2 ribbed chromed plate, power 21 kw
Gas griddle top version, 1/2 smooth and 1/2 ribbed chromed plate, power 21 kw
Gas griddle on cabinet with doors, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 14 kw
Gas griddle top version, 1/2 smooth and 1/2 ribbed plate, power 14 kw
Gas griddle on open cabinet 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 14 kw.
Gas griddle on cabinet with doors 1/2 smooth 1/2 ribbed plate, chromed, power 21 kw.
Gas griddle top version 1/2 smooth plate, 1/2 ribbed plate chromed, power 21 kw.
Gas griddle on cabinet with doors 1/2 smooth plate, 1/2 ribbed plate, power 14.
Gas griddle top version 1/2 smooth plate 1/2 ribbed plate, power 14 kw.
Electric griddle on open cabinet, ribbed plate, power 15 kw
Electric griddle on open cabinet, ribbed chromed plate, power 15 kw
Electric griddle on cabinet with doors, ribbed chromed plate, power 15 kw
Electric griddle top version, ribbed chromed plate, power 15 kw
Electric griddle on cabinet with doors, ribbed plate, power 15 kw
Electric griddle top version, ribbed plate, power 15 kw
Electric griddle on open cabinet ribbed plate, power 15 kw.
Electric griddle on open cabinet ribbed chromed plate, power 15 kw.
Electric griddle on cabinet with doors ribbed chromed plate, power 15 kw.
Electric griddle top version ribbed chromed plate, power 15 kw.
Electric griddle on cabinet with doors ribbed plate, power 15 kw.
Electric griddle top version ribbed plate, power 15 kw.
Gas griddle on open cabinet, ribbed plate, power 14 kw
Gas griddle on open cabinet, ribbed chromed plate, power 21 kw
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed chromed plate, power 21 kw
Gas griddle top version, chromed ribbed plate, power 21 kw
Gas griddle on cabinet with doors, ribbed plate, power 14 kw
Gas griddle top version, ribbed plate, power 14 kw
Gas griddle on open cabinet ribbed plate, power 14 kw.
Gas griddle on open cabinet ribbed chromed plate, power 21 kw.
Gas griddle on open cabinet with doors ribbed chromed plate, power 21 kw.
Gas griddle, ribbed chromed plate, top version. power 21 kw.
Gas griddle on cabinet with doors ribbed plate, power 154 kw.
Gas griddle top version ribbed chromed plate, power 14 kw.
Electric grill, cooking zone in cast iron, meat/fish. power 15 kw
Gas grill, cooking zone in cast iron. power 22 kw
Gas lava-stone grill on cabinet with doors, cooking zone in cast iron. power 19 kw
Gas lava-stone grill top verison, cooking zone in stainless steel. power 19 kw
Induction plate on open cabinet. 4 cooking zones: back 5+5 kw, front 5+5 kw
Induction plate on cabinet with doors. 4 cooking zones: back 5+5 kw, front 5+5 kw
Induction plate top version. 4 cooking zones: back 5+5 kw, front 5+5 kw
Sink on open cabinet.
Sink on cabinet with doors.
Electric range on open cabinet. 4 square plates 4 kw heating power for plates
Electric range on cabinet with doors. 4 square plates 4 kw heating power for plates
Electric range top version. 4 square plates 4 kw heating power for plates
Electric range on open cabinet, 4 tilting plates 4 kw heating power.
Electric range on cabinet with door, 4 tilting plate 4 kw heating power.
Electric range, 4 tilting plates 4 kw heating power. top version.
Electric range, on open cabinet. power 14 kw.
Electric range, on cabinet with doors. power 14 kw.
Electric range, top version. power 14 kw.
Gas range extreme on open cabinet. totalgas power 36 kw
Gas range extreme on cabinet with doors. totalgas power 36 kw?
Gas range extreme top version. totalgas power 36 kw?
Electric boiling pan, direct heating, 100 t capacity. power 12,1 kw.
Electric boiling pan, direct heating, 150 lt capacity. potenza 12,1 kw.
Electric boiling pan, indirect-heated, capacity 100 lt. power 21,3 kw
Electric boiling pan, indirect-heated, capacity 150 lt. power 21,3 kw
Electric power, indirect heating, 50 lt capacity. power 12,3 kw.
Gas boiling pan, direct-heated, capacity 100 lt. power 21 kw
Gas boiling pan, direct-heated, capacity 150 lt. power 24 kw
Gas boiling pan, direct heating, 100 lt capacity. power 21 kw.
Gas boiling pan, direct heating, 150 lt capacity. power 24 kw.
Gas boiling pan, direct heating, 50 lt. power 10,5 kw.
Gas boiling pan, indirect-heated, capacity 100 lt. power 21 kw
Gas boiling pan, indirect-heated, capacity 150 lt. power 21 kw
Gas boiling pan, indirect heating, 50 lt capacity. power 10,5 kw.
Neutral unit on open cabinet.
Neutral unit on cabinet with doors.
Neutral unit, top version.
Neutral unit with 1 drawer on open cabinet.
Neutral unit with 1 drawer on cabinet with doors.
Neutral unit with 1 drawer, top version.
Ceramic-glass plate on open cabinet. 4 cooking zones: 2x3,4 kw and 2x3,4 kw
Ceramic-glass plate on cabinet with doors. 4 cooking zones: 2x3,4 kw and 2x3,4 kw
Ceramic-glass plate top version. 4 cooking zones: 2x3,4 kw and 2x3,4 kw
Electric solid top on open cabinet. 4 cooking zone 3,4 kw for zone
Electric solid top on cabinet with doors. 4 cooking zones 3,4 kw for zone
Electric solid top, top version. 4 cooking zone 3,4 kw for zone.
Electric solid top on electric convection oven 6 kw, 4 cooking zones 3,4 kw heating power.
Electric solid top on electric convection oven 6 kw, 4 cooking zones 3,4 kw heating power.
Electric solid top on electric oven. 4 cooking zones 3,4 kw for zone.electric static oven 6 kw, gn 2...
Electric solid top on electric convection oven 6 kw, 4 cooking zones 3,4 kw heating power.
Gas solid top ongas oven. solid top plate burner output 12 kw. staticgas oven 8 kw, gn 2/1
Gas solid top on open cabinet. solid top plate burner output 12 kw
Gas solid top on cabinet with doors. solid top plate burner output 12 kw
Gas solid top, top version. solid top plate burner output 12 kw
Gas solid top ongas oven. solid top plate burner output 7 kw. 2 burners 10+6 kw. staticgas oven 8 kw...
Gas solid top on open cabinet. solid top plate burner output 7 kw. 2 burners 10+6 kw
Gas solid top on cabinet with doors. solid top plate burner output 7 kw. 2 burners 10+6 kw.
Gas solid top, top version. solid top plate burner output 7 kw. 2 burners 10+6 kw
Digital dishwasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1, boiler injection. power: 1...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1, direct injection steam. po...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 20 trays gn 1/1, boiler injection, with inc...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 20 trays gn 1/1, direct injection steam, wi...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 6 trays gn 1/1, boiler injection. power: 14...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 6 trays gn 1/1, direct injection steam. pow...
Digital glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Digital hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni